Privacybeleid

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Cliteur streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

​Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Via de website worden er geen persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen. Wel wordt er gebruik gemaakt van cookies (WordPress) en geanonimiseerde Google Analytics gegevens.

Overheids- en verzekeringswege zijn wij verplicht een aantal persoonsgegevens te verzamelen en bewaren. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens om onze diensten optimaal te kunnen leveren.

De volgende gegevens worden door ons opgeslagen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Daarnaast ook gegevens betreffende uw gezondheid, zoals:

 • Biometrische gegevens
 • De naam van uw zorgverzekeraar
 • De naam van uw andere zorgverleners

Verder slaan wij nog het volgende op:

 • Tijdstip van uw afspraak
 • Betalingsgegevens

​Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw tandheelkundig dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten
 • Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven, denk hierbij aan een verwijzing. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor het bewaren van betaalgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar uit de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) artikel 52.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. De praktijk werkt volgens de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving voor informatiebeveiliging.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

​Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan: info@cliteurtandartsen.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0412 – 622335 . Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

​Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.